ÚZEMNÉ ROZHODNUTIA

REVELIA s.r.o. architektonicko – inžinierska projekčná kancelária zastupuje investora od prvotného návrhu realizovania investičného zámeru až po odovzdanie stavby. Prvotný návrh má nadveznosť na projekt územného rozhodnutia a projekt zóny. Prípravná činnosť spočiva v komunikácii s miestnymi autoritami ako úradmi štátnej správy, dotknutých inžinierskych sietí, napojeniami na energie a komunikačné uzly.