SLUŽBY

  •  Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy pamiatok,
  •   Spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
  •   Vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
  • Zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
  • Vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
  •   Vykonávanie stavebného dozoru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *